Boetesysteem

€ 50,00      Kantinediensten:     € 50,00

Met ingang van 1 April 2008 zal ten gevolge van het besluit genomen op de Algemene Leden Vergadering het boetesysteem worden aangepast voor het niet verrichten van de verplichtte kantinediensten.

Hieronder volgt nogmaals een uitleg van het boetesysteem bij het niet vervullen van de kantinediensten:

De kantine is het gehele jaar geopend, op werkdagen van 19:00 uur tot 23:00 uur en in de weekeinden van 14:00 tot 18:00 uur. Uitzonderingen zijn zondagen, bijzondere feestdagen, vakanties en evenementen. De kantinecommissie maakt hiertoe een paar keer per jaar een indeling die wordt gepubliceerd op de Website en het afhangsysteem. Een (maand)captain die door het bestuur wordt benoemd belt en herinnert ieder lid aan haar/zijn kantinedienst. (Dit is als een service begonnen, maar als er niet gebeld is of men is niet of slecht bereikbaar, is dit geen excuus om geen kantinedienst te doen.) Kantinediensten staan ook vermeld op het infobord in de kantine, op onze website en op www.afhangbord.nl

Kantinediensten zijn onder voorwaarden overdraagbaar. Een aantal leden heeft zich aangemeld om de kantinediensten tegen betaling over te nemen. Zie voor namen de  website.

Het is belangrijk dat het kantineboek achter de bar ingevuld wordt met je naam ook als er geen afdracht is. Als men onderling heeft gewisseld van kantinedienst, neemt degene die de kantinedienst heeft overgenomen ook deze verplichtingen over.(let hierop bij het overnemen van de kantinedienst) Aan de hand van deze lijsten wordt bepaald of je kantinedienst hebt gedaan of niet, en dus of je een boete krijgt opgelegd.

Als er geen kantinedienst aanwezig is, dan de Captain van de maand inlichten. (lijst met kantinediensten op info bord)

Aan het einde van de maand stuurt een bestuurslid, het lid dat geen kantinedienst gedaan heeft een brief met het verzoek om binnen 14 dagen  € 50,00 te storten op de rekening van de kantinecommissie, rekeningnummer 3103.22.316 van de Rabobank te Brakel.

Het lid dat voor de tweede keer geen kantinedienst heeft gedaan en zijn boete niet heeft betaald, zal door bestuur in de eerst volgende algemene ledenvergadering worden voorgedragen voor royering. (zie aanvulling op het huishoudelijk reglement van de ledenvergadering van 26 januari 1995 punt 12 waarin wordt verwezen naar de statuten artikel 6 lid d).

Van bovenstaande regels zal door het bestuur niet worden afgeweken, tenzij er een hoogst dringende reden aanwezig is  ( bijv. dringende familie omstandigheden).

Er wordt nu ook de mogelijkheid geboden om voor een bedrag van € 80,00 per jaar de kantinediensten af te kopen. Deze regeling kan alleen ingaan als men dit voor de planningen van de kantinediensten bij mij aangeeft en ook de betaling reeds binnen is.

De leeftijdsgrens waarop men geen kantinediensten meer hoeft te draaien is gesteld op 70 jaar en ouder. Men dient dit dan wel zelf kenbaar te maken bij de Kantinecommissie

Namens T.V. “DE MOLENWIEK”

Ad Grandia