AANMELDINGSFORMULIER NIEUW LID

  Tennisvereniging : "De Molenwiek"

  Langerakseweg 2, 5306 TC Brakel

  Indien u al eerder heeft getennist, vul dan hieronder uw laatste speelsterkte in:

  Bovengenoemde meldt zich hierbij aan als lid van de vereniging en verklaart kennis te hebben genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement (ter inzage op website: www.tvdemolenwiek.nl).
  Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.


  Contributie per jaar*
  Junioren t/m 14 jaar € 40,00Junioren 15&16 jaar € 60,00Senioren vanaf 17 jaar € 120,00

  Inschrijfgeld 1 malig (verplicht)
  Junioren tot 17 jaar € 5,00Senioren vanaf 17 jaar € 16,00

  * Bij tussentijdse aanmelding wordt de jaarcontributie naar evenredigheid aangepast
  ** Peildatum voor de leeftijd is 1 januari

  - Leden vanaf 18 jaar verplichten zich beschikbaar te stellen voor kantinediensten.
  - Betaling van de contributie plaats via automatisch incasso.
  - Hiervoor dient het bijgaande automatische incassoformulier ingevuld te worden.
  - Ongeveer 2 weken na inschrijving ontvangt u een KNLTB-ledenpas, die tevens dient om de tennisbanen te mogen gebruiken.
  - Zie hiervoor het baanreglement in het clubgebouw.
  - Gebruik van tenniskleding en -schoenen is verplicht.

  - Afmeldingen dienen voor 15 januari van het nieuwe jaar bekend te zijn bij de ledenadministratie.
  - Je kunt dit doorgeven per e-mail: ledenadministratie@tvdemolenwiek.nl
  - Wij verzoeken u een recente foto te uploaden.
  - De foto moet aan de volgende voorwaarde voldoen:
  - Het moet een goed gelijkende pasfoto zijn
  - Het formaat moet minimaal 300 pixels breed en minimaal 400 hoog zijn
  - Het moet een jpg, jpeg, gif, png of pdf bestand zijn


  Doorlopende machtiging


  Door acceptatie van dit formulier geeft u toestemming aan TV De Molenwiek om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie lidmaatschap, en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van TV De Molenwiek.
  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  Automatische incassering:
  De automatische incassering van het totale contributiebedrag vindt jaarlijks plaats op de eerste werkdag van maart van het betreffende contributiejaar. De automatische incassering wordt stopgezet indien het lid voor 15 januari, voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar, zijn/haar lidmaatschap schriftelijk of per e-mail heeft opgezegd.

  Gespreide betaling:
  Indien u voor 3 of meer leden contributie moet voldoen, is een gespreide betalingsregeling mogelijk. Indien u gebruik wil maken van de gespreide betalingsregeling kunt u dat hieronder aangeven.
  Het totale contributiebedrag wordt in twee gelijke termijnen geïncasseerd. De incassering vindt plaats op de eerste werkdag van maart en op de eerste werkdag van juli van het betreffende contributiejaar.
  Ik wens gebruik te maken van een betalingsregeling.

  Overige opmerkingen:
  - De opdrachtgever zorgt te allen tijde voor een toereikend saldo.
  - De opdrachtgever is bekend met de contributiestructuur van TV De Molenwiek.
  - Indien u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 56 kalenderdagen om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

  Privacy Policy:
  Ik verklaar hierbij de Privacy Policy van T.V. De Molenwiek gelezen te hebben en te accepteren.
  Ja

  Lees hier onze Privacy Policy